PENGENALAN
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: 
• Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
• Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai
• Merancang pengajarannya
• Menentukan strategi P&P
• Menyediakan bahan bantu pengajaran
• Menyediakan penilaian
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RPH biasanya mengandungi tiga peringkat iaitu peringkat perancangan sebelum pengajaran, peringkat perlaksanaan pengajaran serta peringkat penilaian.
Pada peringkat perancangan sebelum mengajar, dua perkara penting yang perlu dikenalpasti adalah isi kandungan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta penetapan objektif pembelajaran. Dalam merancang isi kandungan, guru perlu memahami terlebih dahulu konsep-konsep asas yang seharusnya dikuasai untuk membolehkan seseorang dapat mempelajari sesuatu topik tersebut. Seterusnya, cara mengajar dirancang berpandukan kepada objektif pembelajaran. Kita perlu memikirkan aktiviti atau langkah pengajaran yang sesuai untuk mencapai objektif yang ditetapkan dan Murid dinilai secara berterusan. Rancangan pengajaran harian merupakan satu rekod khas yang disediakan oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu, rancangan pengajaran harian ini merupakan satu garis panduan kepada guru dalam menjamin pencapaian objektif bagi sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Rancagan pengajaran harian ini penting bagi guru sebagai persediaan mengajar supaya dapat melaksanakan semua yang dirancang secara sistematik dan teratur. Rancangan pengajaran ini juga penting sebagai bahan bukti bahawa guru telah bersedia sebelum mengajar. Tambahan pula, melalui rancangan pengajaran harian ini guru dapat meningkatkan keyakinan diri dalam mengajar mengikut seperti yang telah dirancangkan. Ini dapat membantu dalam kelancaran penyampaian input sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara perkara yang penting dalam penulisan rancangan pengajaran dan pembelajaran ialah :
• Hari
• Tarikh
• Matapelajaran
• Kelas
• Masa
• Tajuk
• Objektif
• Kemahiran yang ingin dicapai
• Aktiviti
• Refleksi
Manakala Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaranpembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah:
• Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
• Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai
• Merancang pengajarannya
• Menentukan strategi P&P
• Menyediakan bahan bantu pengajaran
• Menyediakan penilaian
Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah :
• Menentukan objektif pengajaran tercapai.
• Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
• Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar.
• Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan.
• Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid.
• Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai.
• Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penutup dan penilaian.
• Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn
dan bersistem • Rancangan Pelajaran Harian
o Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan
Hari dan tarikh
Mata pelajaran dan tingkatan
Masa
Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai
Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi
Persediaan Mengajar yang juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap perlu dirancang dan disediakan. Persediaan mengajar yang disediakan dengan jelas, teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada guru. Melalui Persediaan mengajar yang lengkap dan sistematiK membolehkan guru : 
a. Menentukan objektif pelajaran supaya guru tidak terkeluar dari apa yang
dirancang
b. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa
yang diperuntukkan
c. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkat, kebolehan dan minat pelajar
d. Menentukan dan menyediakan BBM yang perlu
e. Merancang aktiviti murid-murid
f. Mengawal bilik darjah dengan baik
g. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid
h. Guru lebih berkeyakinan semasa menghadapi murid
i. Mengingati bahan pengajaran yang akan disampaikan
j. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti dapat dijalankan
dengan teratur
k. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa
pengajaran
l. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
m. Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran
Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar.

PENGAJARAN MAKRO DALAM PENULISAN
PENGENALAN 

Pengajaran mikro dan makro biasa bagi mereka yang pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di maktab perguruan. Bagi bakal guru pula mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekelas anda. Guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran saperti pengajaran set induksi, menjalankan aktiviti berkumpulan atau mencuba menerapkan pelbagai teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro mereka. Pelbagai teori juga boleh diterapkan melalui pengajaran ini.
PERSEDIAAN MENGAJAR

Persediaan dikaitkan dengan perancangan tentang bagaimana sesuatu aktiviti dirancang dengan teliti dari peringkat awal hingga akhir.Sesuatu pengajaran yang baik berkaitrapat dengan perancangan yang rapi. Kebijaksanaan seseorang guru diperlukan bagi merealisasikan hasrat dan harapan. Maka tanggungjawab seorang guru adalah menyediakan persediaan mengajar yang baik dan tersusun. Dengan persediaan yang rapi, guru berkeyakinan dalam menyampaikan pengajarannya dan pelajar mudah mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru. Alat bantu mengajar perlu untuk melancarkan pengajaran dan pembelajaran. Persediaan mengajar yang teliti menyebabkan pengajaran guru lebih berpandu bagi mencapai objektif yang telah dirangka bagi sesuatu sesi pengajaran.

KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR.

Terdapat tiga bahagian penting dalam pengajaran mengajar iaitu bahagian persediaan, penyanpaian dan bahagian penyampaian atau penutup. Guru harus menguasai ketiga-tiga komponen ini. Dalam aspek penggabungjalinan kemahiran juga perlu dinyatakan sebagai sebagahian daripada persediaan mengajar. Objektif pengajaran merupakan bahagian yang sangat penting dalam sesuatu pengajaran. Dalam menyediakan sesuatu persediaan mengajar yang baik, kriteria penilaian perlu diberi perhatian oleh guru.
Seorang guru yang perihatin harus peka penentuan hasil daripada pengajaran dan pembelajarannya. 
Sebelum membuat rancangan harian, guru harus pastikan apa yang perlu dikuasai oleh murid agar apa yang hendak disampaikan nanti dapat diaplikasikan dan tumpuan sepenuhnya dapat diberikan oleh murid-murid. Guru juga harus rancang kaedah atau sumber yang sesuai bagi membantu melaksanakan penilaian kelak.
Hasil pelajaran haruslah dirujuk kepada sukatan pelajaran dan pastikan aras pembelajaran mengikut aras dari mudah ke sukar agar hasil pembelajaran dapat dinyatakan dengan tepat, eksplisit dan jelas.   Guru harus pastikan set induksi bertepatan dengan objektif pelajaran, bermakna dan mengikut tahap murid-murid. Set Induksi juga berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid. 
FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PENGAJARAN MAKRO 

Semua guru perlu merancang pengajaran masing -masing untuk memastikan keberkesanan pelajaran,meningkatkan pencapaian pelajar disamping mengurangkan masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk membuat perancangan pengajaran guru perlu melaksanakan beberapa perkara: 

• Meneliti dan menafsir sukatan pelajaran 
• Membuka skema rancangan kerja untuk sesuatu tahun 
• Menyediakan persediaan mengajar harian. 

Persediaan mengajar atau dikenali dengan Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap perlu dirancang dan disediakan.Persediaan mengajar yang disediakan dengan jelas,teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada guru. 

Melalui persediaan mengajar yang lengkap dan sistematik membolehkan guru : 
a.Menentukan okjektif pelajaran supaya guru tidak terkeluar 
dari apa yang dirancang. 
b. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup untuk 
disampaikan dalam tempoh masa yang diperuntukkan. 
c. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan 
peringkat,kebolehan dan minat pelajar. 
d. Menentukan dan menyediakan BBM yang perlu.
e. Merancang aktiviti murid-murid.
f. Mengawal bilik darjah dengan baik .
g. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid.
h. Guru lebih berkeyakinan semasa menghadapi murid.
i. Mengingati bahan pengajaran yang akan disampaikan.
j. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti 
dapat dijalankan dengan teratur. 
k. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajaran. 
l. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
m. Merancang bagaimana nilai murid dalam agama dapat diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Hit: 0 Laman Asal

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 66