PEMERIKSAAN PRASEKOLAH OLEH JEMAAH NAZIR

1. Pelan taktikal - prasekolah 2. Minit mesyuarat 3. Anggaran belanja mengurus - prasekolah 4. Jadual penyeliaan P&P - prasekolah 5. Rekod pencerapan P&P prasekolah 6. Rekod pencerapan Pengurusan prasekolah 7. Akta pendidikan 1996 (Peraturan2 pendidikan kurikulum prasekolah kebangsaan 2002) 8. SPI Bil 9/2010 9. SPK Bil. 8/2010 10. Takwim prasekolah 11. Buku panduan pengurusan prasekolah 12. Fail jawatankuasa prasekolah 13. Rekod kedatangan murid prasekolah 14. Portfolio murid 15. Rekod perkembangan kemajuan murid 16. Rekod pelawat di bilik prasekolah 17. Rekod keluar masuk murid prasekolah 18. Rekod pergerakan guru/ pembantu pengurusan murid di kelas prasekolah 19. Buku stok pembelian bahan makanan 20. Kad inventori 21. Rekod kesihatan murid prasekolahSTANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN


6 TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK : Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Kemanusiaan Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Ketrampilan Diri Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid2 prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M. 4M tersebut ialah : Membaca Menulis Mengira Menaakul Peruntukan Masa Bagi Prasekolah bermula 2010
MODUL % PeruntukanMasa TERAS ASAS BAHASA BM
Fleksibel  (Awal tahun: 35 %  Akhir tahun: 25%) BI BC/BT MATEMATIK AKTIVITI  LUAR PEND. ISLAM / MORAL BERTEMA MODUL BERSEPADU  Fleksibel  (Awal tahun: 35% Akhir tahun: 45%)
AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI   (baca doa, makan, refleksi) 30%
Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:
Bil. Bahasa Instruktional Peruntukan Masa MinimumSeminggu untuk kelasprasekolah yang bahasapengantarnya:  (minit) Bahasa Malaysia BahasaPengantar lain 1 Bahasa Malaysia 600 400 2 Bahasa Inggeris 600 400 3 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaInggeris 
400
JUMLAH 1200 1200
Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :
Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnyaBahasa Malaysia (minit) Dijalankan dalam BM Dijalankan dalam BI 1 Rutin pagi 30 20 2 Perbualan Pagi 60 40 3 Rehat 90 60 4 Refleksi sebelum balik 30 20 5 Modul Teras Asas Bahasa Malaysia 90
6 Modul Bertema yang dikendalikandalam BM      100
7 Modul Teras Asas Bahasa Inggeris
90 8 Modul Bertema yang dikendalikandalam BI
330 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

10 Aktiviti Luar 40 40 11 Matematik 40
Jumlah minit seminggu 600 600
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :
Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM  (minit) Dijlnkandlm BM Dijlnkandlm BI Dijlnkandlm BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi *  10 20 20 10 x 5 = 50 2 Perbualan Pagi  20 40 40 20 x 5 = 100 3 Rehat  30 90 30 30 x 5 = 150 4 Refleksi sebelum balik  10 20 20 10 x 5 = 50 5 Modul asas BM 90

90 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 200

200 7 Modul asas BI
90
90 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI
140
140 9 Modul asas BC/BT

90 90 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam

120 120 11 Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI) 40
40 80 12 Matematik

40 40 Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200


Hit: 0 Laman Asal