Takrif isi rumah mengikut kumpulan pendapatan yang diguna pakai di Malaysia terbahagi kepada tiga iaitu kumpulan isi rumah berpendapatan 20% tertinggi , pertengahan 40%  dan terendah 40% .
Berdasarkan kepada Penyiasatan Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah (HIES) 2014, kumpulan tersebut ditakrifkan seperti berikut ;

a)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 20% tertinggi (T20) merujuk kepada isi rumah yang                berpendapatan purata bulanan RM8,319.00 dan ke atas.


b)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 40% pertengahan (M40) merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan purata bulanan di antara RM3,860.00 hingga RM8,319.00

c)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah (B40) merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan purata bulanan di bawah RM3,860.00.  Kumpulan isi rumah B40 juga merangkumi isi rumah miskin yang berpendapatan bulanan kurang daripada pendapatan garis kemiskinan (PGK).  Nilai PGK nasional adalah RM950.00 sebulan.

JAWAPAN YB SENATOR DATO' SRI WAHID B OMAR,MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI PADA MESYUARAT KEDUA,PENGGAL KETIGA,PARLIMEN KETIGA BELAS MENJAWAB SOALAN YB DR AZMAN B ISMAIL (KUALA KEDAH)

*PPPIR 2014
Hit: 0 Laman Asal