PENGENALAN KAUNSELING DAN KEPENTINGANNYA


PERMASALAHAN KAJIAN

Permasalahan kajian yang ingin dirungkai oleh penyelidik ialah perbezaan yang berlaku di antara Mazhab Syafie dan Mazhab Hanafi dalam menentukan halal haram dalam pemakanana. Secara umumnya, apa yang berlaku pada zaman yang serba moden dan berteknologi sekarang ini, masyarakat kurang mengambil peduli tentang perbezaan dan percanggahan di antara Mazhab Sunni tersebut sehingga masyarakat tidak dapat membezakan pendapat mazhab yang mana satu mereka pegang.

Pada dasarnya, terdapat banyak perbezaan dan percanggahan pendapat yang berlaku di kalangan Mazhah Syafie dan Mazhab Hanafi bekenaan halal dan haram dari sudut pemakanan. Maka dengan ini, penyelidik akan mengkaji kaedah yang diguna pakai oleh Mazhab Syafie dan juga kaedah yang diguna pakai oleh Mazhab Hanafi seterusnya membuat perbandingan di antara keduanya. Penyelidik juga berminat dengan tajuk ini kerana masih belum ada sesiapa yang mengkaji dan membuat perbandingan diantara kedua-dua mazhab ini berkenaan halal haram dari sudut pemakanan.1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Institusi keluarga adalah sebuah pusat yang menjadi asas pembentukan organisasi sosial yang tersusun, aman, maju serta cemerlang dalam apa juga lapangan kehidupan. Pembinaan institusi keluarga yang sempurna melambangkan bangsa yang aman dan makmur. Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga membayangkan keadaan huru-hara dan ketidakstabilan sesebuah bangsa dan negeri itu sendiri. Oleh yang demikian bantuan dari aspek kaunseling amat diperlukan untuk mengekalkan keutuhan institusi keluarga.


2.1 PENDAHULUAN


Banyak telah diperkatakan dalam media cetak dan elektronik tentang bagaimana kaunseling seharusnya digunakan untuk menangani masalah sosial seperti keruntuhan unit keluarga, keruntuhan institusi perkahwinan, penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Hal ini menyebabkan timbulnya pelbagai salah anggap, salah tafsir dan salah penggunaan terhadap kaunseling itu sendiri. Telah timbul dalam masyarakat kita hari ini pelbagai jenis kaunseling saperti kaunseling perkahwinan, kaunseling keluarga dan kaunseling remaja tanpa meneliti terlebih dahulu adakah pengendaliannya dijalankan dengan betul. Adakah aktiviti itu dinamakan kaunseling kerana aktiviti itu melibatkan pemberian pertolongan? Bab 2 ini cuba membincangkan tentang maksud kaunseling yang diberikan oleh pakar yang menghuraikan dan mendefinisikannya dan sejauh mana teori kaunseling Barat mempunyai persamaan atau bercanggah dengan teori kaunseling Islam serta kepentingan kaunseling dalam kehidupan manusia seharian terutamanya dalam bab kekeluargaan.


2.2 DEFINISI KAUNSELING


Kaunseling adalah salah satu proses menolong tetapi bukan merupakan aktiviti memberi nasihat sahaja. Dalam proses menolong itu, kaunselor perlu membina satu perhubungan professional dengan kliennya dan membimbingnya supaya menjadi lebih memahami mengenai dirinya, kebolehannya, kemampuan dan keupayaannya.
Dalam proses ini juga klien akan dibimbing supaya menjadi lebih peka tentang interaksi dan tindak balas dengan masyarakat dan suasana yang mempengaruhi hidupnya. Dengan kesedaran ini, klien akan memahami realiti hidupnya lalu bolehlah ia membuat rancangan untuk masa depan.

Segala keputusan dan pilihan yang klien itu buat bukanlah datang daripada kaunselor tetapi daripada klien itu sendiri. Peranan kaunselor adalah untuk membimbing kliennya dalam proses membuat keputusan dan pilihan.

Perkataan kaunseling berasal daripada perkataan Inggeris iaitu coun’sel dan digunakan dengan perkataan counseling atau counselling yang bermaksud nasihat, teguran, ingatan atau memberitahu. Dalam Dictionary of Psychology (1991:99) menjelaskan kaunseling ialah perbincangan dengan seseorang yang menghadapi masalah dan dinasihati oleh seseorang sama ada dia seorang pakar atau tidak.

Manakala kaunseling menurut Kamus Dewan ialah proses teratur yang melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha mengatasi atau menyelesaikannya menerusi bimbingan dan nasihat.

Menurut Blocher (Shertzer & Stone,1974 ), kaunseling adalah satu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran dan menghasilkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai terhadap perubahan tingkah laku.

Menurut Burks dan Stefflre (George & Cristiani, 1990) pula, kaunseling melambangkan satu perhubungan yang professional di antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada dua individu. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara individu.

Blocher (1974) mengatakan kaunseling merupakan satu proses menolong individu supaya lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia bergerak balas kepada pengaruh-pengaruh alam sekelilingnya. Ia menolong individu membentuk satu pengertian peribadi bagi tingkah lakunya dan juga mengembangkan serta menjelaskan satu set matlamat dan nilai untuk tingkah laku pada masa hadapan.

Menurut Pepinsky, kaunseling ialah suatu proses yang membabitkan interaksi antara seorang kaunselor dengan kliennya. Interaksi ini berlaku dalam keadaan sulit, dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehinggalah resolusi yang diambilnya memuaskan kehendaknya. Pepinsky juga menekankan bahawa sesi hubungan antara klien dengan kaunselor barlaku dalam suasana yang tertutup, sulit, tidak dilihat dan didengari oleh orang lain.

Krumboltz (George & Cristiani, 1990) mentakrifkan kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh seorang kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien.

Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) pula telah membantu Majlis Kaunseling Kebangsaan mendefinisikan kaunseling dalam Rang Undang-undang Akta Kaunselor 1996 sebagai suatu proses menolong yang sistematik berasaskan ilmu psikologi tentang manusia agar lebih memahami diri dan persekitarannya (sumber-sumber dalaman dan luaran) ke arah memperolehi satu keputusan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan dirinya dengan baik.

Carls Rogers dalam bukunya Counseling and Psychotheraphy menyebut kaunseling itu sebagai satu proses pembetulan diri untuk berkembang secara biasa dengan pertolongan pakar dan dapat pula menerima pengalaman yang belum pernah dirasai supaya ia dapat disesuaikan dengan diri seseorang itu.

Huraian di atas menjelaskan bahawa kaunseling bukan khidmat nasihat walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta berinteraksi dengan baik. Manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil tindakan mengurus masalah tadi. Proses aksi dan reaksi antara kaunselor dengan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapinya.

Dalam konteks kaunseling Islam, keputusan atau pemilihan klien hendaklah berdasarkan kepada ajaran al-Quran, hadis, sunnah Nabi, dan ijmak ulama’. Ini disebabkan manusia yang bersifat lemah boleh membuat keputusan atau pilihan sendiri secara sedar dan terbuka, tetapi tidak terkeluar daripada keredhaan Allah. Dalam melakukan sesuatu, kita tidak boleh lupa daripada mengingati Allah. Allah yang kita sembah dan kepada-Nyalah kita meminta hidayat dan pertolongan. Sebagaimana firman Allah s.w.t :


Maksudnya:

“Berdoalah kamu kepadaKu, nescayai Aku perkenankan doa permohonan kamu.”

Definisi kaunseling mengikut perspektif Islam menurut Aziz Salleh (1996) misalnya menyatakan bahawa kaunseling merupakan suatu khidmat perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai masalah psikologikal dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Suradi Salim (1996) menyatakan kaunseling sebagai hubungan peribadi bersemuka antara dua orang, yang seorang ialah kaunselor dan seorang lagi ialah klien. Kaunselor, melalui hubungan dan dengan menggunakan kemahiran khususnya menyediakan satu situasi dan suasana, apabila klien seorang yang normal dibantu memahami atau mengetahui masa hadapannya supaya dia boleh menggunakan sifat-sifat keperibadiannya dan potensinya dengan cara memuaskan dirinya dan memberikan faedah kepada masyarakat dan selanjutnya mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluannya pada masa akan datang.

Dari perspektif Islam, kaunseling keluarga merupakan proses membantu yang dilakukan oleh seorang kaunselor terhadap ahli keluarga yang mengalami konflik. Proses kaunseling yang terlibat masih sama dengan kaunseling individu. Namun apa yang membezakannya ialah proses membantu ini akan mengalami beberapa tahap awal seperti kaunseling individu bersama kedua-dua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengumpul maklumat berkenaan konflik dari perspektif diri klien secara individu sebelum menyatukan mereka dalam satu sesi yang dipanggil kaunseling keluarga.


2.3 TEORI KAUNSELING ISLAM DAN BARAT


Seorang kaunselor sama ada sedar atau tidak sedar mempunyai pendekatan yang tertentu dalam melaksanakan kaunseling. Mereka berpegang kepada salah satu teori untuk menjadi panduan dalam kerja-kerjanya. Teori kaunseling juga dijadikan sebagai panduan bagi manusia memahami manusia serta keperluannya. Oleh itu teori merupakan nilai dan kepercayaan manusia terhadap manusia sendiri dan menterjemahkan kepada prinsip dan pendekatan yang boleh diikuti.

Kebanyakan teori kaunseling dan psikoterapi boleh digunakan di dalam proses kaunseling keluarga kerana institusi keluarga terdiri daripada individu atau kelompok. Teori hanya menyediakan asas untuk sesiapa yang terlibat dalam memberi pertolongan yang sistematik untuk dijadikan panduan. Keperluan klien, pengalaman dan personaliti akan membantu kaunselor membina pendekatan dan teori yang sesuai untuk dipraktikkan.

Chenault (1968) mengatakan, “teori kaunseling adalah lebih daripada sekadar hubungan antara teori personality dengan amalan kaunsling. Namun, pendekatan-pendekatan kepada kaunseling ini yang dikenali sebagai teori kaunseling kaunseling adalah tidak sesuai sebagai definisi-definisi teori semasa dalam sains tingkah laku.”

Manakala Landsman (1967) menyatakan pula bahawa teori kaunseling bukanlah semata-mata sebagai satu cabang dunia sains tetapi ia juga mempersembahkan semacam hubungan erat antara penggunaan teori pembelajaran itu sendiri. Wolberg (1965) menegaskan pula, “teori-teori yang lahir daripada beratus-ratus tatacara itu adalah berdasarkan kepada spekulasi, di mana spekulasi ini pula merupakan perniagaan layan diri.

Carkhuff (1966) menyetujui pendapat ahli-ahli psikologi yang lain dengan mengatakan bahawa seharusnya ada suatu pemusatan dimensi yang harus dinikmat bersama oleh kaunseling dan proses teraputik yang mengusulkan beberapa faedah rawatan yang boleh memberikan manfaat kepada interaksi kaunselor-klien dan sesiapa juga yang saling berkenaan.

Antara teori-teori utama yang sesuai untuk digunakan dalam kaunseling keluarga ialah teori tingkah laku yang diperkenalkan oleh Skinner, teori psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, teori rasional emotif oleh Albert Ellis dan teori pemusatan insan oleh Rogers. Semua teori di atas berlandaskan kepada teori yang datangnya dari Barat.


2.3.1 Teori Tingkah laku

Kesemua teori mempunyai matlamat untuk mengubah tingkah laku maladaptif klien kepada tingkah laku adaptif melalui proses membina kembali struktur perhubungan di antara individu secara berkesan. Teori ini mengubah tingkah laku klien melalui proses pembelajaran dan latihan yang sistematik.

Masalah tingkah laku timbul kerana faktor berikut seperti hukuman yang berlebihan, kurang peneguhan positif dan peneguhan terhadap tingkah laku yang tidak sesuai, konflik personaliti dan tingkah laku salah terima.

Teori tingkah laku merupakan teori yang berorientasikan teknik. Kaunselor bebas menggunakan mana-mana teknik yang difikirkan sesuai dengan masalah kilen . Beberapa teknik tingkah laku adalah seperti berikut:


a) Latihan bertenang (Relaxation Training)


Teknik ini sesuai untuk klien yang sedang menghadapi ketegangan. Klien diajar bersantai dalam suasana tenang dan berkeadaan pasif menegang dan mengendurkan otot-otot seluruh badan. Klien dilatih merasai ketegangan dan kekenduran otot-otot. Latihan cara-cara menarik dan melepaskan pernafasan juga diajar. Mereka juga dilatih membayangkan gambaran-gambaran yang memberi ketenangan dan kerisauan mengikut mana yang dipersetujui. Latihan-latihan dilakukan setiap hari sehingga menjadi amalan harian.

b) Penghapusan deria secara bersistem (Desensitiasi bersistem)

Klien diajar untuk menghapuskan kerisauan dan tindakan mengelakkannya. Kaunselor dan klien menganalisis perasaan risau dan takut yang dialami oleh klien dan keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan kerisauan atau ketakutan. Situasi kemudiannya disusun mengikut yang paling kuat membangkitkan rasa risau di atas sekali dan yang paling lemah di bawah sekali. Rasa risau ini kemudiannya dipadankan dengan keadaan yang bertentangan iaitu bertenang. Klien diajar bertenang sambil memadamkan situasi yang paling lemah dahulu dan kemudian meningkat kepada situasi yang lebih kuat sehingga rasa risau klien dapat diatasi.


c) Modeling

Modeling boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Ianya dapat memberikan tindak balas baru dalam kemahiran dan penampilan diri terhadap perasaan takut dan mengamalkan apa yang dipelajari. Modeling dijalankan dengan memerhatikan tingkah laku ataupun cara orang lain. Secara langsung, kaunselor mengajar klien tingkah laku yang ingin dipelajari. Secara tidak langsung, modeling boleh dilaksanakan melalui filem, video atau alat perakam. Dalam kaunseling kelompok, ahli boleh menjadi model kepada klien. Di antara masalah yang boleh ditangani melalui kaedah modeling ialah cara berinteraksi dengan orang lain dan masalah perhubungan suami isteri.


d) Pembentukan

Pembentukan ialah proses melaksanakan sesuatu tingkah laku secara berperingkat-peringkat. Contohnya pasangan suami isteri belajar bercakap dan bertindak dengan lebih erat. Suami bermain dengan anak kecil sambil isteri memasak apabila sama-sama balik dari bekerja. Kemudian isteri memandikan dan menyiapkan anak sambil suami mandi dan bersiap. Selepas itu isteri pula mandi dan bersiap dan suami memberi anak makan. Suami isteri kemudiannya makan bersama-sama dan berbual-bual.

e) Pelaziman klasik

Pelaziman klasik ialah kaedah yang tertua dalam menangani tingkah laku bermasalah, rangsangan digunakan dan tindak balas yang diberikan bertujuan menghasilkan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini. Contohnya apabila anak mengenakan pakaiannya dengan betul, ibu menepuk belakangnya sambil memujinya serta merta. Pujian ini mengajar anak bahawa tingkah laku yang baru dilakukan adalah baik dan perlu diteruskan.

f) Tunjuk ajar

Melalui kaedah ini, kaunselor mengajar klien melakukan sesuatu untuk mendapatkan tindak balas dari orang lain. Contohnya suami dan isteri inginkan pasangan memberikan perhatian dan mendengar apa yang hendak dikatakan. Isteri diajar bercakap dengan suami. Apabila isteri sedang bercakap, suami mesti melihat ke arah isteri dan mendengarnya sehingga dia habis bercakap, barulah suami boleh menjawab.

g) Penghapusan

Penghapusan ialah proses melenyapkan amalan peneguhan yang tidak sesuai kerana mendatangkan masalah. Ianya melibatkan proses menurunkan kadar atau kekerapan tingkah laku dengan cara mengalihkan peneguhan yang menggalakkan tingkah laku berlaku. Lazimnya kaedah ini dilakukan secara gabungan dengan teknik-teknik lain supaya tingkah laku yang dihapuskan dapat digantikan dengan tingkah laku baru yang lebih sesuai. Bagi mengalihkan peneguhan dan menghapuskan tingkah laku yang ditetapkan, pemimpin dan ahli lain mengambil langkah tidak endah sekiranya ahli yang bermasalah terus mempamerkan tingkah laku itu. Ahli hanya diberi perhatian selepas dia meninggalkan tingkah laku itu ataupun menggantikannya dengan tingkah laku baru. Contohnya anak yang mengamuk di khalayak ramai kerana menginginkan sesuatu permainan di kedai. Ibu dilarang membelikan permainan tersebut dan membiarkan anak menangis. Kemudian, apabila keadaan sudah reda, satu perjanjian boleh dibuat dengan anak sekiranyan inginkan permainan tersebut.

h) Peneguhan positif

Dalam suasana kelompok, ahli membantu memberi peneguhan antara satu sama lain bagi mengubah tingkah laku yang tidak diingini. Peneguhan positif sama ada dalam bentuk lisan seperti galakan, pujian dan lain-lain ataupun bukan lisan seperti pelukan, senyuman dan lain-lain adalah digalakkan dalam kelompok. Peneguhan positif dalam bentuk kebendaan seperti makanan, wang mahupun senyuman atau pujian yang boleh meningkatkan tindakan atau tingkah laku yang diingini. Contohnya kanak-kanak di peringkat sekolah rela melakukan sesuatu tugasan di rumah seperti mengelap lantai apabila diberikan ganjaran wang. Orang dewasa pula biasanya akan meningkatkan sesuatu tingkah laku apabila dipuji atau diberi senyuman.

i) Quid Pro Quo (sesuatu untuk sesuatu)

Ungkapan bahasa Latin ini bermaksud ‘sesuatu untuk sesuatu’. Perjanjian di antara suami isteri dalam melaksanakan tugasan harian di rumah merupakan contoh yang sesuai menggunakan kaedah ini. Suami mahu membasuh dan melipat kain jika isteri memasak dan mengemas dapur. Senarai tugasan seperti ini boleh ditulis dan dilaksanakan bersama.


j) Timbal balik

Teknik timbal balas mengandaikan bahawa dua insan memberi peneguhan sesame sendiri yang berterusan. Contohnya seorang isteri yang mengemas dengan teliti tetapi tidak menerima apa-apa penghargaan dari suaminya, akan bertindak sebaliknya dan membiarkan rumahnya berselerak.

k) Tempoh pengasingan

Pengasingan dilakukan ke atas kanak-kanak yang tidak menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan keadaan pada masa ini. Pengasingan seketika (misalnya selama lima minit) bertujuan menghapuskan kelakuan atau tindakan tersebut. Contohnya kanak-kanak yang merampas alat permainan orang lain ketika bermain, dibawa keluar dari ruang permainan setiap kali kelakuan ini diulangi. Kaedah ini digandingkan dengan memberi ganjaran dalam bentuk kebendaan atau pujian jika kanak-kanak tersebut menepati janjinya tidak mengulangi kelakuan yang tidak diingini.

l) Membentuk carta

Pembentukan carta yang lengkap dan terperinci dilakukan oleh klien terhadap sesuatu tingkah laku yang bermasalah. Ini bertujuan untuk mawujudkan ‘baseline’ mengenai kekerapan berlakunya tingkah laku yang bermasalah untuk membantu memulihkannya. Contohnya suami dan isteri diminta mencatatkan setiap pergaduhan yang berlaku antara mereka.


2.3.2 Teori Psikoanalisis

Teori psikonalisis digunakan dalam kaunseling keluarga untuk menyedarkan bahawa pengalaman masa lampau mempengaruhi diri mereka sekarang. Pengalaman ini wujud secara tidak disedari. Halangan yang mencengkam keluarga dan ahli-ahlinya secara tidak sedar dapat dibebaskan supaya keluarga dapat berfungsi berlandaskan kenyataan masa kini.

Matlamat psikoanalisis adalah untuk membentuk semula watak individu agar segala tingkah laku terpendam di alam tidak sedar dapat dialami di alam sedar. Selain itu, teori ini menekankan konsep id, ego dan superego yang menentukan keseimbangan diri manusia. Matlamat kedua pula ialah mencari pengalaman masa lau bagi memandu dan membentuk peringkat kefahaman kendiri yang diperlukan untuk membuat perubahan perwatakan. Antara teknik kaunseling yang diperkenalkan ialah:

a) Analisis mimpi

Ahli-ahli dalam keluarga berbincang tentang mimpi mereka untuk mengesan keperluan yang tidak /belum dipenuhi. Contohnya seseorang ibu bermimpi selalu diketepikan mungkin ingin didengari dan diberi penghargaan. Strategi untuk memberi perhatian dan menghargai ibu perlu dibuat oleh keluarga seperti berbincang dengannya mengenai percutian, memberi hadiah pada hari perayaan tertentu.

b) Riwayat keluarga

Riwayat hidup keluarga yang diterokai dalam sesi kaunseling dapat memberi perbandingan pola interaksi dahulu dan sekarang dalam kehidupan keluarga berkenaan. Ahli keluarga mentaksir teknik ini sebagai keperihatinan dan penerimaan kaunselor tanpa syarat. Ini mengukuhkan lagi kepercayaan keluarga sebagai klien terhadap kaunselor. Klien juga diberikan celik akal mengenai riwayat mereka sendiri. Celik akal bermaksud kesedaran atas punca masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya celik akal , ahli dapat membetulkan struktur personalitinya terutama ego supaya dapat mengawal id dan superego supaya beroperasi dengan lebih berkesan dalam realiti kehidupan.

c) Perkaitan bebas

Perkaitan bebas adalah teknik apabila ahli diminta menyatakan apa sahaja yang tergambar di fikirannya tanpa mengira sama ada ia menyakitkan, tidak logik, ataupun tidak relevan. Ahli kelompok disuruh membuat perkaitan bebas dengan memberi mereka sesuatu isu ataupun sekadar membuat perkaitan bebas berkaitan satu sama lain. Perkaitan bebas sesama ahli dapat dilaksanakan selepas hubungan yang baik terbentuk di kalangan ahli. Dalam hal ini, perkaitan bebas dilakukan dalam bulatan. Ini memberi peluang kepada setiap ahli bagi memberi pendapatnya berkaitan setiap ahli dalam kumpulan. Perkaitan bebas selalunya dilakukan secara spontan dan tidak berstruktur.

2.3.3 Teori Rasional Emotif

Kaedah Rasional Emotif mengandaikan bahawa manusia boleh berfikir secara rasional dan tidak rasional. Gangguan dan masalah psikologi berpunca dari pola pemikiran yang tidak betul, tidak tepat, tidak rasional dan tidak logik. Pemikiran ini menjadi sebahagian daripada sistem kepercayaan asas individu yang bermasalah. Pemikiran begitu menyebabkan gangguan emosi/psikologi yang boleh menjadikan individu itu neurotik. Fikiran yang tidak rasional ini adalah hasil daripada pengalaman, pembelajaran dari ibu bapa, keluarga, jiran, rakan dan kebudayaan masyarakatnya.

Selain itu, teori ini juga melihat manusia mempunyai kecenderungan negatif seperti memusnahkan diri, mengulangi kesalahan, mempunyai kepercayaan karut dan sebagainya. Kaunseling dapat menyusun semula persepsi dan fikiran yang tidak rasional kepada rasional dan logik kerana fikiran tidak rasional ini berpunca dari individu, bukan dari peristiwa yang terjadi. Matlamat teori ini adalah untuk mencapai kesederhanaan yang boleh dicapai daripada perkara-perkara yang tidak rasional kepada yang rasional dan daripada yang tidak realistik kepada realistik.

Matlamat teori ini ialah memininmakan pandangan klien yang membawa kepada kekalahan diri dan memperolehi falsafah hidup yang lebih realistik dan toleransi. Adalah diharapakan dengan berubahnya pemikiran, klien akan wujud dalam individu sebahagian daripada perkara-perkara berikut: (i) minat terhadap diri sendiri dan ada kepercayaan; (ii) minat untuk hidup bermasyarakat; dan (iii) sedia suka mengambil risiko yang berpatutan.


Teknik-teknik yang digunakan di dalam teori rasional emotif ini dilakukan melalui arahan dari kaunselor :

a) Secara kognitif
Kaedah kognitif bertujuan mengajar klien menguruskan sistem kepercayaan yang tidak rasional dan menerima hakikat sebenar walaupun pahit.

i. Mengajar

ii. Tugasan kognitif
Kaunselor menyuruh klien memikirkan semula kepercayaan yang ada pada dirinya dan dilihat secara tidak rasional kepercayaan tersebut sehingga klien dapat rasionalkan pemikirannya. Dengan cara ini, klien berupaya mengubah sistem kepercayaan yang mendatangkan kerisauan kepada bentuk yang rasional dan boleh melenyapkan kerisauannya.

iii. Biblioterapi
Teknik biblioterapi menggunakan bahan-bahan pendidikan seperti buku, rencana atau buletin mengenai masalah yang sama seperti yang dihadapi klien. Ianya bertujuan menyedarkan klien bahawa ada orang lain yang menghadapi masalah yang sama. Contohnya ibu atau bapa tunggal dan anak-anak mereka berasa lega apabila menyedari ada orang lain seperti mereka. Buletin dan buku panduan boleh membantu memberi panduan kepada mereka.

iv. Deduktif

v. Menggunakan pernyataan kendiri yang baru
Kaunseling mengajar klien menggunakan penyataan diri yang baru dengan tujuan menghapuskan kepercayaan diri yang tidak betul.

vi. Berdebat/ menghujah
Kaunselor mengajak klien berdebat atau berhujah mengenai kepercayaan klien yang tidak rasional sehingga dapat diterimanya iaitu dirasionalkan

vii. Memberikan pendidikan dan penerangan

viii. Memberi cadangan

b) Secara emotif
Kaedah ini bertujuan mengubah teras nilai klien dengan berbagai-bagai cara untuk menyatakan perasaan di antara klien dengan orang yang terlibat.

i. Main peranan
ii. Modeling
iii. Pernyataan/ pendedahan kendiri
iv. Latihan “shame-attacking”


Latihan ini digunakan bersama dalam kaedah main peranan. Ianya memperlihatkan ahli keluarga (klien) mengambil tindakan yang selamat tetapi sukar dan enggan dilakukan sebelumnya. Misalnya meminta wang saku tambahan. Klien tahu bahawa tanpa wang ini dia masih boleh terus hidup.

c) Secara tingkah laku
Teknik ini digunakan untuk menolong klien mengubah kaedah yang tidak berdaya untuk berfungsi dan mengganti hanya dengan usaha untuk membiasakan diri dengan cara baru. Kaunselor mengajar klien untuk mengambil risiko dan melibatkan diri dalam aktiviti baru.


2.3.4 Teori Pemusatan Insan

Teori pemusatan insan pula melihat manusia mampu berkembang secara positif dan membina jika wujud perasaan percaya mempercayai dan hormat-menghormati. Manusia memang dari mula lagi mempunyai kecenderungan untuk berkembang peringkat demi peringkat menuju ke arah kesempurnaan sendiri. Bagi membolehkan manusia berkembang mesti wujud tiga perkara iaitu kekongruenan, empati beserta kefahaman yang mendalam dan menerima tanpa syarat.

Teori pemusatan insan menekankan pemusatan diri klien sendiri iaitu menekankan kepada sikap positif kaunselor dan penerimaan diri. Teori ini menekankan penerimaan hakikat diri (klien) di dalam konteks yang sedia ada. Biasanya masalah timbul apabila klien enggan menerima hakikat dirinya yang sebenar dari segi psikologi, kekuatan fizikal, mental, keintelektualan, kebolehan menyesuaikan diri dan berinteraksi.

Metodologi ini mengajar dan melatih penerokaan kendiri, keterbukaan kendiri dan terhadap orang lain. Menggerakkan diri untuk berfikir dan bertindak secara realistik. Beberapa teknik digunakan di dalam proses kaunseling seperti teknik refleksi isi, refleksi perasaan, peneguhan minima dan soalan terbuka.

Matlamat di dalam kaunseling Pemusatan Insan bukanlah sekadar menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami pada masa itu, tetapi apa yang lebih diutamakan ialah tk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri seseorang individu itu. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu klien di dalam proses perkembangannya supaya klien dapat menghadapi dan mengatasi masalah masa kini dan masalah-masalah di masa hadapan.

Manakala teori kaunseling Islam menurut pandangan Imam Ghazali lebih kepada pendekatan berdasarkan ayat al-Quran. Firman Allah S.W.T:


Maksudnya:
“Serulah ke jalan Allah dengan bijaksana dan peringatan yang baik, berbincanglah dengan mereka dengan cara yang baik”.

a) Cara bijaksana

Bijaksana sama ertinya dengan hikmah yang merangkumi keadilan, tahan marah, bersifat kenabian, menolak kejahilan, menegakkan kebenaran, meletakkan sesuatu di tempatnya, perkataan yang benar, mencegah berlaku kerosakan, memahami dan prihatin dengan ilmu yang mendalam, menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah yang jitu dan berpandukan al-Quran.

b) Nasihat yang baik

Sesetengah ahli tafsir menjelaskan maksud nasihat membawa makna:

• Memberi rangsangan kepada meninggalkan perkara yang buruk.
• Memberi nasihat secara yang meyakinkan bahawa nasihat itu untuk kebaikan dirinya.
Sesetengah ahli tafsir menyatakan nasihat yang baik membawa makna nasihat secara yang lurus, bukan dengan maki hamun atau herdik, kerana dengan lemah lembut ia membawa kesedaran dan keinsafan. Ini akan membawa kepada perkara yang baik.

c) Perbincangan yang terbaik

Maksud perbincangan yang terbaik dengan cara tidak menyinggung peribadi, menghina dan menjatuhkan martabat, malah merasakan kaunselor memahami dan cuba membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Klien yang bermasalah akan sama-sama berbincang dan meluahkan kepada kaunselor masalah sebenar. Atas bantuan kaunselor, klien merasakan ada orang yang memandunya menyelesaikan masalahnya secara bersama.

Walau bagaimanapun terdapat perbezaaan antara teori kaunseling Islam dan teori kaunseling Barat. Kebanyakan teori kaunseling Barat tidak memberi penekanan sangat terhadap aspek-aspek spiritual manusia itu. Aspek-aspek spiritual manusia sangat jelas diterangkan dalam ayat al-Quran:


Maksudnya:

“ Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka ia akan memberikan kepadanya jalan keluar (dari kesulitan) dan akan memberinya rezeki yang tiada ia duga dari mana berasal ”

Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya lebih cenderung untuk mengkaji hal-hal yang berlaku pada masa lampau kerana masa lampau dianggap berkaitan dengan masa kini berdasarkan psikologi. Dalam teori ini, kaunselor harus melihat kliennya daripada tiga aspek iaitu id, ego dan superego. Aspek ini secara amnya bermaksud setiap insan dikuasai oleh rasa hatinya. Manusia akan bertindak berdasarkan kepada kuasa mana yang kuat mempengaruhi dirinya. Dalam Islam kuasa yang dimaksudkan itu ialah nafsu sama ada ingin buat baik atau sebaliknya. Berhubung dengan nafsu manusia, ia hendaklah dilihat daripada fitrah kejadian manusia itu sendiri.

Manusia terbina daripada dua unsur iaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani manusia terdiri daripada roh. Hakikat roh diketahui Allah sahaja, manusia hanya mengetahui sedikit sahaja. Unsur rohani yang kedua ialah nafsu iaitu kehendak nafsu dan perasaan. Nafsu boleh dibahagikan kepada lima iaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah dan nafsu radhiah mardhiah.

Ketiga, hawa iaitu kekuatan atau tenaga batiniah (hakikat) yang menjadi penggerak kepada nafsu amarah. Nafsu amarah ini merupakan pendorong kepada manusia agar berbuat jahat. Keempat, akal. Akal merupakan satu anugerah Allah yang berfungsi untuk membezakan yang baik dan yang buruk.

Unsur jasmani pula ialah unsur yang dapat dilihat atau dirasa terdiri daripada kulit, urat, darah, tulang dan sebagainya. Unsur jasmani ini telah dijelaskan oleh Allah:


Maksudnya:

“ٍٍSesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya)”

Teori beorientasi behavioristik pula melihat manusia seperti mesin atau robot yang boleh dimanipulasi oleh persekitaran dan menjadi mangsa kepada persekitarannya. Walaupun teori ini tidak merujuk kepada personaliti secara langsung tetapi rujukannya kepada perlakuan-perlakuan yang spesifik dan tidak spesifik yang dipelajari daripada persekitaran adalah berbeza dengan pandangan Islam yang tidak menganggap manusia itu pasif kerana manusia mempunyai akal fikiran, pengetahuan dan kepintaran, dan manusia berupaya mencorakkan kehidupannya di dunia.

Penentu tingkah laku manusia bagi Islam ialah akidah dan takwa kepada Tuhan bukan semata-mata ditentukan oleh persekitaran atau proses-proses pembelajaran. Sebagaimana firman Allah:

Maksudnya:

“ Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya memperhambakan diri kepada-Ku ”

Carl Rogers dalam teori pemusatan insan pula menganggap manusia sebagai makhluk yang positif, rasional dan sentiasa bergerak maju. Manusia cenderung ke arah penyempurnaan kendiri sekiranya ia diberi kebebasan mengalami, memenuhi dan menyempurnakan keperluan-keperluan asasnya. Teori Rogers ada titik persamaan dengan pandangan Islam di mana manusia secara fitrahnya adalah baik. Manusia dianugerah Allah s.w.t. akal yang membolehkannya menuju ke tingkat kehidupan yang lebih sempurna.

Pandangan Rogers terhadap manusia yang dianggapnya mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan matlamat-matlamat hidupnya berbeza dengan Islam di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Allah S.W.T dianugerahkan akal dan mempunyai kebebasan yang terbatas. Manusia terikat kepada perintah dan takdir Allah.

Albert Ellis pula mengemukakan teori Terapi Rasional Emotif (RET) yang mengandaikan manusia mempunyai potensi untuk bertindak secara rasional dan berfikiran waras. Teori ini tidak dinafikan oleh Islam tetapi tentang fungsi akal itu agak berbeza dengan pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, kemampuan akal itu adalah terbatas. Manusia tidak mampu memikirkan apa sahaja yang ingin difikirkannya. Dalam al-Quran, Allah S.W.T menjelaskan tentang keupayaan akal manusia. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:

Maksudnya:

“Allah tidak menimbulkan beban kepada seseorang itu melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”
Oleh itu manusia tidak boleh bergantung kepada rasionaliti semata-mata dalam menyelesaikan masalah dan persoalan-persoalan mengenai dirinya seperti andaian RET. Akidah dan taqwa adalah lebih penting daripada rasionaliti.

Walaupun terdapat perbezaan antara pandangan beberapa teori barat dengan Islam,ini bukan bermakna bahawa keseluruhan teori-teori mengenai manusia dari barat itu ditolak. Teori-teori ini perlu diubahsuai atau diadaptasi supaya tidak bercanggah dengan agama yang dianuti dalam masyarakat Islam yang bertujuan mencari kesempurnaan manusia dalam konteks kesedaran tentang kewujudan Tuhan.

2.4 TUJUAN KAUNSELING

Fungsi kaunselor dalam proses kaunseling ialah sebagai pemandu atau penunjuk kepada klien untuk mencari jalan membuat pemilihan yang berlandaskan al-Quran, al-Hadis dan sunah nabi. Justeru itu, secara ringkas, di antara tujuan kaunseling boleh dilihat seperti berikut:


1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang klien. Kita wajib bersimpati dan menolong insan lain yang ditimpa kesusahan. Kita sendiri memerlukan pertolongan orang lain sekiranya kita menghadapi masalah dan buntu untuk mencari jalan penyelesaiannya. Oleh sebab itu kita dituntut oleh agar menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Seseorang yang membantu seseorang yang lain ketika mereka dalam kesusahan akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah sebagaimana firman Allah s.w.t.:

Maksudnya:

“Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya) dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)”

2. Membantu dan memberi kefahaman kepada klien menghadapi situasi sekitar atau cabaran-cabarannya bagi membolehkan berlaku perubahan tingkah laku ke arah matlamat yang diingini untuk mencapai kebebasan Allah s.w.t. untuk membuat pelbagai pilihan dalam hidup. Manusia boleh memilih jalan baik atau sebaliknya, tetapi Allah s.w.t telah berjanji akan memberikan ganjaran baik kepada manusia yang berbuat baik dan begitulah sebaliknya. Bagi membantu seseorang membuat pilihan yang tepat dan mendapat keredhaan Allah s.w.t tentulah memerlukan kaunseling, bimbingan dan panduan yang benar dan ikhlas.

3. Membimbing klien membuat keputusan yang bijaksana serta memahami dan bertanggungjawab secara sedar ke atas setiap keputusan yang dibuat. Mereka disedarkan tentang risiko dan manfaat-manfaat yang bakal diterima. Dalam proses rundingcara, klien akan terus-menerus belajar mengenali dirinya dalam dunia yang fana ini, matlamat hidupnya yang sebenar serta kesudahan kehidupan ini.

4. Bertindak secara logik, waras dan atas dasar keimanan dan bukannya atas dasar hasutan nafsu atau syaitan yang dimurkai Allah s.w.t. Apabila seseorang bertindak atas dasar keimanan, sudah tentu tindakannya itu membahagiakan dirinya serta diredai Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman sentiasa memohon agar Allah s.w.t memberikan mereka hidayat dan sentiasa boleh membuat tindakan yang baik.

5. Membantu klien mewujudkan perhubungan yang baik, mesra, harmoni, baik sangka dan ikhlas sesama suami dan isteri, ibu bapa, saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga dan masyarakat seluruhnya. Perhubungan yang baik boleh wujud daripada sikap dan tutur kata yang baik. Jauhilah daripada kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan atau kata-kata yang kurang sedap di dengar.

6. Membentuk tabiat diri agar sentiasa berdisiplin dengan sesiapa sahaja dan menjadikan klien sebagai insan yang dihormati dan disukai.

Semua tujuan kaunseling yang dinyatakan di atas itu adalah untuk melahirkan dan mewujudkan insan yang beraspirasi tinggi, berakhlak mulia dalam mencapai kesempurnaan hidup secara amr makruf iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan nahy munkar iaitu mencegah melakukan kejahatan. Amr makruf dan nahy munkar adalah wajib kepada setiap insan yang hidup.


Antara matlamat kaunseling lain, Imam al-Ghazali menyatakan:

1. Memperkembangkan personaliti individu ke arah yang positif untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan dengan berkesan dalam kehidupannya.

2. Membantu individu menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dan menuruti masyarakat melalui perkembangan konsep sendiri.

3. Membekalkan pengalaman-pengalaman baru yang dapat mewujudkan peluang-peluang kepada klien supaya mereka memahami perbezaan diri mereka dengan kehidupan, perbezaan untuk menimba pengalaman dengan menyatakan perasaan-perasaan mereka dan berkelakuan dengan cara-cara yang baru untuk mendapat pengalaman tersebut. Semua pengalaman baru ini akan dapat dirasai melalui perhubungan yang terjalin antara kaunselor dengan kliennya.

4. Membantu klien memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan persekitaran serta orang lain. Tegasnya matlamat kaunseling adalah untuk membentuk individu ke arah kesempurnaan yang kemudian dapat hidup bersama-sama masyarakat dengan kehidupan yang sederhana.

5. Dalam Islam, matlamat terakhir seorang insan adalah untuk berjaya menjadi khalifah Allah s.w.t. di bumi ini dan beribadat kepada-Nya. Seseorang kaunselor mesti memahami matlamat khusus dan yang terakhir ini.


Menurut Norazman Amat (2004) selaku ketua kaunselor di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, tujuan kaunseling dijalankan:

1. Menghasilkan perhubungan yang produktif dan mengubah keadaan intrapsikik.

2. Mengutamakan komunikasi yang menghasilkan perubahan dalam perhubungan transeksional.

3. Melakukan perawatan hasilan dari krisis atau sintom yang mengganggu rumah tangga.

4. Mempengaruhi pasangan untuk berubah dan mengatasi agenda peribadi untuk kebaikan rumah tangga.Manakala menurut Rosnah Ismail (2000) tujuan kaunseling diadakan untuk:


1. meningkatkan pembangunan personal, potensi diri dan kematangan sosial klien.

2. membolehkan klien menjadi lebih bertanggungjawab, bebas dan mampu mengendalikan diri dalam menentukan tingkah lakunya.

3. menjadikan sikap dan pemikiran klien lebih terbuka, sistematik dan mampu membuat pilihan yang sesuai bagi dirinya.

4. membantu klien mengatasi gangguan emosi, mencapai kekuatan diri dan kepuasan hidup selaras dengan nilai moral, agama dan norma masyarakat.

5. menolong klien menyesuaikan diri dengan suasana persekitaran dan cabaran-cabaran baru.

Menurut Mizan Adiliah (2006), matlamat kaunseling diwujudkan untuk:

1. Mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas dirinya
2. Memperbaiki imej diri yang negatif
3. Mengajar Klien menyesuaikan diri dengan keadaan
4. Mempermudah atau menggerakkan perubahan tingkah laku
5. Membantu klien menjadi lebih produktif
6. Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman
7. Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan
8. Membantu klien mengurus masalah yang ‘belum selesai’ dalam hidupnya.


2.5 KEPENTINGAN KAUNSELING

Perubahan teknologi yang cepat dan pesat telah mendedahkan manusia kepada kehidupan yang semakin rumit khasnya dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelbagai krisis yang melibatkan emosi dan nilai lalu menyebabkan manusia tersepit. Sesiapa yang tidak berdaya akan menjadi mangsa kepada keadaan.

Menerusi bukunya, Future Shock, Alvin Toffler telah membayangkan betapa hebatnya generasi kini mengalami perubahan. Generasi yang akan datang lebih banyak mengalami perubahan dalam masa yang lebih singkat. Mereka akan menjadi mangsa kepada pertelagahan perkembangan mental dan fizikal. Perkembangan ini dapat dilihat dengan meningkatnya masalah sosial di barat dan di negara-negara yang sedang membangun. Walaupun ini merupakan petanda kegelisahan sosio-ekonomi, tetapi yang lebih hebat tekanan jiwa dan kepercayaan terhadap keupayaan sendiri telah berkurangan. Mereka lebih tertarik kepada jalan yang menyalahi Undang-undang.

Kaunseling amat penting dalam kehidupan manusia kerana ia merupakan proses tolong-menolong di antara seseorang dengan seorang yang lain. Islam mewajibkan setiap orang yang berkuasa membantu orang yang tidak berkuasa. Setiap manusia tidak terlepas daripada pelbagai masalah hidup. Ini disebabkan fitrah manusia sudah dijadikan oleh Allah S.W.T sebagai makhluk yang lemah.

Hanya dengan akal fikiran sahajalah manusia boleh mengatasi kelemahan dan menentukan baik buruk tingkah laku seseorang. Sekiranya mereka lemah menguasai fikiran iaitu kuat dipengaruhi oleh nafsu syaitan, maka mereka akan bertindak di atas jalan yang dilarang oleh Allah. Sekiranya mereka bertindak dengan bijak dan dengan keredhaan Allah S.W.T. sudah pasti mereka mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah S.W.T. sendiri mengakui yang manusia menghadapi pelbagai masalah hidup sebagai percubaan dari-Nya. Sebagaimana firman Allah:

Maksudnya:

“Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah”

Masalah hidup tetap dihadapi oleh setiap makhluk kerana dunia ini penuh dengan segala ujian, cubaan dan masalah sebagai satu cara Allah menguji iman seseorang. Manusia yang kuat imannya akan mendapat kejayaan dan orang yang lemah imannya akan menemui kegagalan. Justeru itu, seseorang yang didapati lemah imannya atau yang menuju ke arah jalan yang tidak diredhai Allah, hendaklah dibantu, ditolong atau dibimbing ke arah kejayaan atau jalan yang diredhai Allah. Orang yang sanggup membantu orang lain yang menghadapi kesusahan akan diberikan ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak. Ini dapat diperhatikan daripada sabda Rasullah s.a.w.:

?? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ???????

Maksudnya: “ Sesiapa yang menyejukkan mata seorang mukmin (menghilangkan kesusahannya), nescaya Allah akan menyejukkan matanya di hari Kiamat ”

Perubahan drastik dalam pelbagai arah dan aktiviti kemanusiaan telah menjadikan manusia itu dalam keadaan serba kelam kabut sama ada untuk menghadapi, mengejar atau menyesuaikan diri masing-masing dengan perubahan tersebut. Ekoran suasana yang penuh cabaran ini, manusia sering menghadapi pelbagai masalah diri, keluarga, masyarakat, nilai dan keagamaan.

Dalam usaha membantu ahli masyarakat atau individu untuk menghadapi atau menyelesaikan pelbagai cabaran dan permasalahan diri seharian, maka beberapa elemen pertolongan boleh dijalankan. Antaranya termasuk usaha menyediakan perkhidmatan memberitahu (information giving services), perkhidmatan memberi nasihat (advice-giving services), perkhidmatan memberi bimbingan (guidance-giving services) dan perkhidmatan kaunseling (counseling services ).

Setiap perkhidmatan menolong di atas adalah berbeza dari segi kaedah, teori dan pendekatannya. Penggunaan setiap pendekatan tersebut juga addalah berbeza mengikut keperluan individu, suasana masalah dan “setting” perkhidmatan yang ingin diberikan. Namun, apa yang serupa ialah semua perkhidmatan menolong termasuk kaunseling merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia seharian ke arah melahirkan generasi yang sejahtera dan berkualiti.

Kepentingan kaunseling juga berhubung rapat dengan tuntutan Agama Islam yang sentiasa mewajibkan ke atas setiap umatnya yang mampu, berilmu dan berkemahiran untuk membantu mereka yang lain yang memerlukan pertolongan atau bantuan. Apa yang penting dalam proses membantu, semua pihak yang ingin membantu hendaklah membantu dengan jujur dan ikhlas dan tidak mengeruhkan lagi keadaan yang ada. Oleh itu kaunseling amat penting dalam menangani pasangan atau keluarga yang bermasalah bagi mengelakkan perhubungan itu berakhir dengan perceraian. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:

“ Sebaik-baik manusia di sisi ku adalah mereka yang dapat membantu dan memberi manafaat kepada manusia yang lain.”


2.6 PERBEZAAN ANTARA PERKHIDMATAN KAUNSELING, PSIKOTERAPI, SULH DAN NASIHAT


Dalam usaha seseorang membantu atau memberi pertolongan kepada orang lain, terdapat lima perkhidmatan iaitu kaunseling, psikoterapi, sulh, hisbah dan penasihatan. Jika ditinjau sepintas lalu, kelima-lima perkhidmatan itu kelihatan sama. Walau bagaimanapun jika ditinjau dari beberapa faktor, kelima-lima perkhidmatan itu berbeza.

2.6.1 Perkhidmatan Kaunseling

Perkhidmatan ini dijalankan oleh individu yang digelar kaunselor. Ia mendapat latihan khusus dalam bidang kaunseling secara formal. Guru juga dalam konteks ini boleh dikategorikan sebagai kaunselor kerana peranannya secara langsung sebagai pendidik atau pembimbing.

Klien kaunseling ialah klien normal iaitu klien yang tidak mengalami masalah atau tekanan emosi yang berat. Masalahnya cuma berkisar di sekitar kebuntuan fikiran bagi membuat sesuatu pilihan, keputusan dan masalah-masalah biasa. Kebuntuan fikiran itu berkaitan dengan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba atau secara spontan. Sebagai contoh, klien yang sukar membuat pilihan dan keputusan sama ada ingin terus belajar atau menerima tawaran kerja yang baik dan diminati. Kaunseling dijalankan di tempat khas atau di tempat-tempat yang sesuai demi menjaga rahsianya.

2.6.2 Perkhidmatan Psikoterapi

Perkhidmatan ini dijalankan oleh pakar atau orang yang ahli dan mahir dalam bidang kejiwaan. Pakar ini mendapat latihan khas secara khusus dalam aspek rawatan jiwa atau psikiataris. Perkhidmatan ini juga dijalankan oleh doktor selain daripada “doktor jiwa”.

Klien psikoterapi terdiri daripada individu-individu yang tertekan atau terganggu fikirannya secara agak serius atau berat. Ketergangguan ini biasanya melibatkan konflik emosi yang agak kronik dan kompleks. Gangguan atau tekanan emosi yang berat ini biasanya berpunca daripada gangguan-gangguan masa lalu, masa kini dan masa hadapan klien berkenaan. Tempat perawatan psikoterapi ini juga dijalankan di tempat khas bagi tujuan menjaga rahsia atau implikasi-implikasi yang mungkin tidak diingini atau pun risiko-risiko yang tidak dijangka.

2.6.3 Perkhidmatan Sulh

Perkhidmatan ini dijalankan oleh pegawai sulh dalam mengendalikan majlis sulh. Sulh merupakan salah satu pendekatan Islam dalam menggalakkan untuk membantu menangani konflik antara suami dan isteri. Klien sulh terdiri daripada pihak-pihak yang bertikai yang memerlukan kepada perdamaian.

Proses sulh ini di jalankan di mahkamah syariah yang dibuat secara sukarela, tidak ada paksaan atau tekanan daripada sesiapa pun. Penyelesaian secara sulh ini adalah tepat kepada keadilan kerana kedua-dua pihak lebih mengetahui daripada apa yang mereka sepatutnya berhak ke atas apa yang didakwa.

2.6.4 Perkhidmatan Nasihat

Khidmat nasihat ini boleh diberikan oleh sesiapa dan tidak semestinya perlu mendapat latihan khas seperti kaunselor atau psikiataris. Kliennya pula bukanlah yang menghadapi masalah jiwa tetapi lebih kepada hal-hal biasa dalam kehidupan harian. Prinsip nasihat lebih condong kepada memberi arahan atau pemberitahuan dan bukannya saranan yang diberikan oleh kaunselor.

Misalnya, arahan atau pemberitahuan ibu bapa kepada anak-anak, arahan abang kepada adik, makluman guru kepada murid dan sebagainya. Memberi nasihat boleh dibuat di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja kerana mungkin hal yang hendak diberi nasihat itu timbul secara mendadak, tiada kaitan dengan masa lalu atau masa hadapan.


2.7 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kaunseling sebenarnya adalah satu proses bantuan yang dijalankan oleh kaunselor bagi mengubah tingkah laku kliennya, membantu kliennya membuat pilihan, keputusan dan menyelesaikan masalahnya dengan baik serta menjalinkan hubungan yang erat sehingga klien benar-benar merasai ada orang lain dalam hidupnya yang dapat membantu.

Tujuan kaunseling adalah untuk membantu individu dalam membuat penyelesaian peribadi, sosial dan emosi agar ia dapat berfungsi dengan lebih dinamik dalam alam persekitarannya. Individu juga dibantu untuk belajar menghadapi kenyataan secara lebih berkesan. Ini dapat dilakukan dengan menghapuskan pelbagai halangan yang menyekat individu tersebut daripada melihat kenyataan alam persekitarannya secara yang lebih berfaedah dan lebih penting lagi memperolehi makna daripada pengertian tersebut sehingga membolehkan ia membuat persepsi masa depannya secara lebih tepat.

Para kaunselor Islam perlu berhati-hati dalam menggunakan teori-teori kaunseling yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji Barat. Setiap pendekatan teori kaunseling mempunyai elemen-elemen seperti pandangan terhadap tabii manusia, peranan kaunselor, matlamat kaunseling, teknik-teknik, serta kekuatan dan kelemahan teori itu. Terdapat percanggahan yang jelas dengan Islam dari segi tabii manusia. Oleh itu kaunselor perlu mengenepikan persoalan tersebut.

Namun begitu kaunselor masih boleh mengamalkan teknik-teknik yang dianjurkan, selagi ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kaunselor muslim tidak sepatutnya mengikut model kaunseling Barat yang jelas terkecuali daripada nilai-nilai serta kepercayaan agama. Oleh itu pendekatan psikologi barat perlu di sesuaikan dengan sifat semula jadi manusia menurut perspektif Islam dan juga matlamat penciptaan manusia.

Kesimpulannya, kaunseling amat diperlukan dalam kehidupan manusia terutamanya bagi individu yang berkeluarga. Ini kerana terdapat pelbagai masalah dan krisis yang timbul dalam mengharungi kehidupan berumahtangga. Oleh itu, kaunseling yang merupakan salah satu cara perkhidmatan dapat membantu menyelesaikan sebarang krisis yang berlaku kepada suami atau isteri dan menggalakkan pasangan kepada perdamaian.PERANAN KAUNSELING DALAM KES-KES KEKELUARGAAN


3.1 PENDAHULUAN


Manusia sentiasa akan menghadapi pelbagai masalah yang berbentuk cabaran atau dugaan di dalam kehidupan seharian mereka sama ada berkaitan dengan diri sendiri atau melibatkan individu lain dari pelbagai bidang dalam aktiviti harian seperti dalam bidang kerjaya, kemasyarakatan, pendidikan, perkahwinan atau kekeluargaan. Pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi memerlukan kekuatan dan keyakinan diri yang tinggi untuk menempuhinya. Kadangkala terdapat individu yang tidak mampu untuk menghadapi segala masalah yang menimpa seorang diri dan boleh mengakibatkan masalah menjadi terus berpanjangan. Semua ini memerlukan sikap keprihatinan semua pihak dalam masalahnya agar tidak berlarutan.

Mereka memerlukan bimbingan dan bantuan daripada orang lain untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau sekurang-kurangnya seseorang yang boleh menjadi pendengar untuk meluahkan masalah yang dialami. Dalam bab ini, penyelidik membicarakan mengenai proses perlaksanaan atau bagaimana pengendalian sesuatu sesi kaunseling itu dilakukan. Di samping itu juga, penyelidik turut menjelaskan teknik dan kemahiran kaunseling serta etika kaunselor bagi memastikan proses kaunseling berjalan dengan lancar serta berkesan dan pihak yang bertikai berpuas hati dengan keputusan yang dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

3.2 PROSES KAUNSELING DI UNIT PERUNDANGAN KELUARGA PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT

Banyak faktor yang telah mempengaruhi keberkesanan sesuatu perkara, tidak terkecuali di dalam sesi kaunseling. Prosedur yang telah ditetapkan akan menjamin perkhidmatan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Khidmat kaunseling di unit Perundangan Keluarga (UPK) adalah suatu program yang disediakan kepada pasangan suami isteri yang mengalami konflik dalam rumahtangga di daerah Hulu Langat, Selangor. Selain daripada itu, khidmat kaunseling ini disediakan kepada semua pasangan suami isteri yang bermastautin dalam daerah Hulu Langat, Selangor. Khidmat kaunseling ini disediakan kepada semua pasangan yang bermasalah, yang datang membuat pengaduan di UPK pada setiap hari bekerja iaitu dari hari Isnin hingga hari Jumaat dalam waktu pejabat kecuali hari Ahad dan cuti umum.

Secara umumnya, dalam usaha mencari jalan penyelesaian bagi mana-mana konflik atau permasalahan, kaunselor akan memanggil kedua-dua belah pihak dan mendapatkan segala maklumat yang diperlukan. Selepas itu, kaunselor akan mengkaji secara mendalam dan menggariskan beberapa tindakan yang perlu. Bahagian UPK telah menggariskan beberapa langkah dan proses yang perlu dilalui oleh klien untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan. Begitu juga dengan para pegawai dan kakitangannya yang perlu melakukan tugas mengikut manual tugasan yang telah ditentukan. Langkah-langkah tersebut ialah:-

3.2.1 Borang Aduan

Di Unit Perundangan Keluarga, langkah awal adalah dari pihak klien itu sendiri, iaitu klien akan mengisi borang aduan khas yang disediakan oleh Unit Perundangan Keluarga. Maklumat-maklumat yang dikehendaki adalah meliputi butiran diri pihak yang mengadu dan yang kena adu, seperti nama, alamat, nombor kad pengenalan, taraf pendidikan, bilangan anak dan sebagainya. Beberapa dokumen penting perlu disertakan iaitu salinan kad pengenalan dan salinan sijil nikah atau sijil rujuk. Pengadu juga perlu menyatakan masalah yang dihadapi di dalam ruangan yang telah disediakan di dalam borang. Selepas itu pengadu dikehendaki menandatangani borang tersebut sebalum diserahkan kepada kaunselor atau mana-mana wakil kaunselor.

3.2.2 Proses Panggilan

Borang yang telah diterima oleh kaunselor akan disemak untuk tandatangan pengadu, kemudian akan direkodkan ke dalam Buku Daftar Aduan (BDA). Kaunselor akan meneliti dan mengenal pasti masalah pengadu atau klien itu berdasarkan kenyataan pengadu di ruangan yang telah disediakan. Setelah itu, satu fail akan dibuka sementara menetapkan tarikh panggilan. Kaunselor akan mencatatkan butiran penting pengadu seperti nama, alamat, masalah, cadangan dan tindakan atau sebarang catatan yang berkaitan. Panggilan akan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh fail dibuka.

3.2.3 Menghantar Surat kepada Pengadu dan Pasangan Pengadu

Surat panggilan akan dihantar kepada Pihak Yang Mengadu (PYM) dan Pihak Yang Kena Adu (PKA) atau boleh juga dihubungi melalui telefon. Tujuan surat panggilan dihantar adalah sebagai peringatan dan undangan kepada mereka yang menghadiri sesi kaunseling pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

3.2.4 Sesi Kaunseling

Sesi kaunseling akan dijalankan berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan. Sekiranya salah seorang daripada PYM atau PKA atau kedua-duanya tidak dapat hadir dengan sebab, kaunselor akan menetapkan semula temujanji pada tarikh yang lain. Jika kedua-duanya tidak hadir untuk sesi kaunseling tanpa sebarang sebab, kes akan dianggap selesai selepas enam bulan dan fail akan ditutup.

Sekiranya kedua-duanya hadir di dalam sesi kaunseling yang telah ditetapkan, sesi kaunseling akan dijalankan mengikut garis panduan khidmat nasihat dan arahan kerja yang telah digariskan. Menurut Akmala Md. Amin (2008), ketika membuat pertemuan dengan klien dalam sesi, pegawai yang bertugas akan memberi penerangan dahulu sejauhmana klien faham apa makna kaunseling dan rundingcara agar klien tidak salah anggap apabila klien datang sesi kaunseling atau rundingcara atau khidmat nasihat. Apabila klien sudah tahu perjalanan itu dinamakan kaunseling atau tidak, barulah pegawai yang bertugas akan memulakan sama ada rundingcara atau kaunseling.

Apabila kes-kes yang dikendalikan dapat diselesaikan, maka fail tersebut akan ditutup. Namun begitu seandainya kaunseling atau nasihat yang dibuat menemui jalan buntu, maka kes tersebut dirujuk kepada Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk (PNCR). Sebarang tindakan yang dilakukan adalah bergantung kepada keputusan atau rumusan perundingan yang dibuat berdasarkan persetujuan klien. PNCR akan mengarahkan semula kaunselor untuk tindakan semula sekiranya rumusan kaunseling telah dibuat.

Menurut Akmala Md. Amin (2008) lagi, dalam kes yang memerlukan sesi ulangan, terdapat juga klien yang datang dan enggan datang. Kadangkala dalam satu keadaan, klien mempelihatkan di dalam sesi pertama bahawa mereka tidak akan datang, atau mereka mengemukakan alasan-alasan tertentu. Apabila berlaku perkara sedemikian, Unit Perundangan Keluarga meanggap mereka yang enggan datang ini mugkin sudah damai kerana sekiranya mereka tidak lagi berdamai dan tidak boleh menyelesaikan masalah buat sementara waktu, mereka akan datang juga mendapatkan khidmat bantuan di UPK, PAID Hulu Langat.

3.2.5 Penutupan Fail

Sekiranya hasil kaunseling merumuskan kes tersebut dapat didamaikan atau diselesaikan, fail kes hendaklah ditutup atau ditangguhkan persetujuan klien. Dan sekiranya hasil rundingan merumuskan kes tersebut perlu dipanjangkan ke mahkamah, PNCR akan mengarahkan kaunselor menaipkan satu laporan kaunseling untuk pemohon mendaftarkan kesnya ke mahkamah. Ia akan dibuat dan diserahkan kepada klien untuk didaftarkan ke mahkamah mengikut permohonan mereka.

Melalui proses-proses yang telah disebutkan, sebenarnya, kejayaan sesuatu sesi kaunseling banyak bergantung kepada komitmen pelanggan iaitu PYM dan PKA. Tiada sebarang tindakan yang boleh dikenakan terhadap mana-mana pihak terutamanya PKA sekiranya ingkar atau enggan hadir untuk sesi kaunseling. Ini disebabkan kehadiran klien untuk mendapatkan perkhidmatan adalah secara sukarela dan atas inisiatif sendiri. Perkhidmatan bergantung kepada situasi klien antaranya menggariskan bahawa tujuan kaunseling adalah untuk mengembangkan kemahuan dan keinginan seseorang mencari manfaat dan meninggalkan yang mudarat menerusi penyuluhan dan usaha yang meyakinkan. Sebagai seorang kaunselor Muslim, kaunselor akan memberi kaunseling sesuai dengan hukum Syariah dan bidang kuasa yang diberikan kepadanya.


3.3 LATAR BELAKANG PEGAWAI PERUNDING KELUARGA DAN PASANGAN BERMASALAH DI PAID HULU LANGAT

Di Unit Perundangan Keluarga, PAID Hulu Langat, kebanyakan pegawai yang ditugaskan mengendalikan urusan di bahagian ini adalah termasuk memberikan perkhidmatan kaunsling khidmat nasihat kepada klien. Kajian ini mendapati mereka mempunyai latar belakang dan pengalaman serta keterlibatan kaunseling yang berbeza. Manakala pasangan yang mendapatkan perkhidmatan kaunseling di bahagian ini juga mempunyai latar belakang yang berbeza.

3.3.1 Pegawai Perunding Keluarga

Kajian ini mendapati bahawa pegawai perunding keluarga di PAID Hulu Langat adalah berlatar belakangkan pendidikan agama, malah pegawai tersebut mempunyai kelayakan akademik sebagai pemegang ijazah dalam jurusan Syariah di universiti tempatan dan universiti al-Azhar, Mesir.. Selain itu, ada di antara mereka yang mendapat pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling di peringkat Ijazah Sarjana. Kelayakan mereka ini bersesuaian dengan tugas mereka yang mengetahui hukum syarak dalam bidang kekeluargaan.

Selain itu, pegawai perunding keluarga juga mempunyai pengalaman berkaitan bimbingan dan kaunseling semenjak bekerja di PAID Hulu Langat melalui program, kursus dan seminar kaunseling yang diikuti. Malah ada di antara mereka yang menjadi penceramah bagi Kursus Pra Perkahwinan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Ini membuktikan bahawa pegawai perunding keluarga di bahagian ini merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang kaunseling.

3.3.2 Pasangan Bermasalah

Kebanyakan pasangan suami isteri yang bermasalah yang datang mendapatkan perkhidmatan kaunseling terdiri daripada pelbagai golongan dan lapisan umur. Ada di kalangan mereka yang berstatus datuk (VIP) atau golongan atasan dan ada juga pasangan bermasalah yang tidak bekerja iaitu menganggur. Selain itu, pasangan bermasalah ini, ada yang terdiri daripada pasangan yang baru berkahwin dan yang sudah lama berkahwin. Perkhidmatan kaunseling ini terbuka kepada semua pasangan yang bermasalah tanpa mengira darjat dan umur.

3.4 PUNCA KONFLIK RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTERI

Terdapat pelbagai jenis masalah yang selalu diadukan oleh pasangan bermasalah di PAID Hulu Langat. Antaranya ialah poligami, tiada nafkah batin, campur tangan pihak ketiga, tiada persefahaman, penagih dadah, hubungan sulit, nusyuz dan sebagainya. Menurut Akmala Md. Amin, kes nusyuz adalah paling banyak di Selangor, tidak kurang juga kes isteri yang main kayu tiga.

Punca-punca yang selalu menimbulkan konflik rumah tangga yang sering diadukan ke mahkamah-mahkamah syariah ialah seperti:

i. Campur tangan mertua
ii. Sikap suami yang bengis
iii. Suami atau isteri yang suka berfoya-foya
iv. Isteri yang terlalu cemburu
v. Suami yang mempunyai hubungan dengan wanita lain
vi. Suami yang tidak mampu memberi nafkah
vii. Perzinaan
viii. Ketidakseimbangan dalam kemampuan seksual
ix. Isteri enggan dimadukan
x. Isteri mandul

Dapat dilihat di antara masalah yang sering dihadapi oleh pasangan yang berumahtangga hingga boleh menyebabkan berlakunya dapat dibahagikan kepada empat bahagian iaitu:

a) Ekonomi
b) Peribadi (emosi dan fizikal)
c) Seks
d) Sosial

3.4.1 Ekonomi

Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetuskan masalah rumahtangga seperti:

i. Suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi.
ii. Suami yang sengaja cuai memberi nafkah yang mencukupi
iii. Sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh suami.
iv. Sikap suami yang memeras harta isteri
v. Jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumahtangga. Firman Allah :

Maksudnya:

“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan member
Hit: 0 Laman Asal